English

Windpark Deil

Windpark Deil is gepland parallel aan de A15, ten oosten en westen van het knooppunt Deil (A2-A15) in de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen. Het betreft een samenwerkingsverband van meerdere partijen.

Prodeon is één van de partijen die in dit gebied windturbines wil plaatsen en wel ten oosten van de A2. Naast Prodeon willen ook de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen, Yard Energy en Raedthuys hier turbines plaatsen.

Het gebied waar Windpark Deil moet komen is zowel door de Provincie Gelderland als door de betrokken gemeentes aangewezen als gewenst gebied voor windenergie. Volgens de gemeentelijke Windvisie liggen juist in dit gebied kansen, omdat er geen aaneengesloten woonbebouwing is en omdat aangesloten kan worden op een herkenbare structuur in het landschap: de Energiecorridor, te weten de A15 en de Betuwelijn. Het windpark zal dan ook bestaan uit één of meerdere lijnopstellingen parallel langs de A15. Er wordt gebouwd aan weerskanten van de A2. Dat windturbines hier goed in het landschap passen is bevestigd door een voorjaar 2015 door landschapsarchitecten opgestelde landschapsvisie.

Huishoudens

Naar verwachting – afhankelijk van het type windturbine dat uiteindelijk wordt gekozen – kan per windturbine jaarlijks 5 tot 10 miljoen kWh duurzame elektriciteit worden opgewekt. Bij tien turbines zou dat evenveel zijn als het verbruik van 15.000 tot 30.000 huishoudens. Ter vergelijk: Geldermalsen, Neerijnen en Tiel hebben samen 33.000 huishoudens. Gekeken wordt naar windturbines van 3 tot 5 MW.

Buiten de vier partijen die hier windturbines willen plaatsen zijn in de samenwerking ook Winvast en Staatsbosbeheer betrokken. Een deel van de turbines komt naar verwachting op grondgebied van Staatsbosbeheer. Participatie en betrokkenheid van de omgeving vormt een belangrijk uitgangspunt in de plannen van het windpark. In Januari 2017 heeft Prodeon haar belang in Windpark Deil overgedragen aan Yard Energy.

Principeverzoek

In juni 2015 hebben de zes samenwerkende partijen een principeverzoek ingediend bij de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen (zie ook het bericht op de website van Prodeon). Tegelijk met het verzoek voor Deil is door een aantal partijen een vergelijkbaar principeverzoek ingediend voor het nabijgelegen Avri-terrein, een voormalige stortplaats langs de A15. Prodeon is daar niet bij betrokken.

Met het verzoek wordt de gemeentes formeel gevraagd of ze bereid zijn de procedures in gang te zetten om bestemmingsplannen te wijzigen en vergunningen voor de windturbines af te geven. In het najaar beslissen de gemeentes over dat verzoek. Als vervolgstap wordt dan een milieueffectrapportage uitgevoerd. De samenwerkende partijen die de windturbines gaan plaatsen zullen najaar 2015 een bureau aanwijzen dat de milieueffectrapportage zal uitvoeren.

Actief sinds 2011

Prodeon zelf is al sinds 2011 actief in het gebied en heeft toen voor het Molenveld (het zuidoostelijke deel van het knooppunt) een vergunningaanvraag ingediend. Dit nadat er meer mogelijkheden ontstonden omdat hoogtebeperkingen vervielen door het opheffen van de radarpost Herwijnen.

Omdat er in korte tijd meerdere initiatieven voor windenergie voor het knooppunt kwamen, hebben de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen de verschillende initiatiefnemers gevraagd met één gezamenlijk plan te komen.

Ontwikkelovereenkomst

Het principeverzoek vloeit voort uit afspraken die begin 2015 zijn gemaakt zijn tussen de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen, de provincie Gelderland en de samenwerkende ontwikkelaars. Toen werd een gezamenlijke ontwikkelovereenkomst opgesteld voor zowel het windpark Deil als voor drie windturbines op het oostelijker gelegen Avri-terrein. Beide projecten en de overheden werken samen onder de naam ‘Betuwewind’.

Burgerwindcoöperatie

De bij Betuwewind betrokken Burgerwindcoöperatie is ontstaan vanuit een aantal samenwerkende organisaties in het gebied. Deze zal de inwoners van het gebied de mogelijkheid bieden direct te participeren in het windpark door lid te worden van de coöperatie en in een later stadium te investeren in de windturbines die de coöperatie gaat bouwen. Naar verwachting worden dat er één op het Avri-terrein en twee tot drie bij Deil, onder meer afhankelijk van het aantal turbines dat daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden.

Overdracht projectrechten

In januari 2017 heeft Prodeon haar projectrechten overgedragen aan Wind & co, dochter van Yard Energy.

Foto's »

Projectgegevens

 • aantal turbines: 9-11
 • opgesteld vermogen: 30-40 MW
 • productie gelijk aan jaarverbruik ca. 15.000 tot 30.000 huishoudens
 • CO2-reductie: 40-60 kton (afh. van type elektriciteitscentrale)


 

  Verkorte geschiedenis:

 • 2005: locatie Molenveld (oostelijk) van A2 als zoekzone aangewezen in Streekplan Provincie Gelderland
 • 2008: kaderstellende notitie windenergie door gemeentes Neerijnen, Tiel en Geldermalsen vastgesteld waarin locatie Deil als voorkeurslocatie aangewezen is
 • 2011: Prodeon herstart ontwikkeling windpark Molenveld
 • 2012: Wegvallen hoogtebeperking door opheffing radarpost Herwijnen, Prodeon dient vergunningsverzoek in
 • 2014: Gesprekken diverse initiatiefnemers, Burgerwindcoöperatie, gemeenten en provincie over samenwerking
 • 2015 voorjaar: Ontwikkelovereenkomst met de overheden en Samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemers en Burgerwindcoöperatie; landschapsstudie door landschapsarchitecten
 • 2015 najaar: Principeverzoek voor windpark Deil door zes samenwerkende partijen ingediend bij de gemeenten

 English
Biogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »