English

17 juni 2013: Planbureaus presenteren tegengestelde visies op energiebeleid

Op verzoek van de ministeries van EZ en I&M heeft het Centraal Planbureau (CPB) een maatschappelijke kosten-baten-analyse uitgevoerd van de Rijksstructuurvisie welke tot doel heeft 6000 MW aan wind-op-land te realiseren in 2020. Zij stelt dat door een vraagdip als gevolg van de economische crisis gecombineerd met een overcapaciteit en mondiale ontwikkelingen (schaliegas) in Amerika de elektriciteitsprijzen voorlopig laag zullen blijven. Investeringen verdienen zich hierdoor niet terug. Ook zou bijplaatsen van extra windturbines (nagenoeg) geen effect hebben op de achterliggende klimaatdoelen. Lees hier het rapport.

De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) is hierover buitengewoon verbaasd en concludeert dat dit CPB-rapport buiten de politieke werkelijkeheid staat. Lees hier het persbericht.

Aan de andere kant concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in haar rapport ‘Wissels omzetten’ op pagina 26 juist, dat om de 16%-norm te halen, de bijdrage van wind-op-land ver onder de maat is.

De verantwoordelijke minister Kamp is door een beetje tegenwind niet van slag: Hij houdt gewoon vast aan 6.000 MW aan wind-op-land in 2020. Het Inter Provinciaal Overleg (IPO) heeft deze Megawatten al verdeeld over de provincies. Zie hier de verdeling.


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »