English

5 oktober 2015: Initiatiefnemer Prodeon pleit voor windenergie in Barendrecht

Barendrecht zou bij de verdere invulling van plannen voor duurzame energie zeker ook moeten kiezen voor windturbines.
Dat bracht Prodeon in, tijdens het inspreken bij de raadscommissie Ruimte: “Kies voor een realistische en zekere variant.”

De Barendrechtse raadscommissie besprak op dinsdag 29 september het ‘Toetsingskader Windenergie’ en het ‘Schetsplan Duurzaam Energiebeleid’.
Prodeon sprak in als initiatiefnemer voor windturbines aan de noordzijde van het Vaanplein, waar A15 en A29 elkaar kruisen.
Daarbij wordt vooralsnog gedacht aan vier turbines, lichtte Ton Hirdes, projectontwikkelaar bij Prodeon, toe.

Inmiddels is Prodeon een samenwerking aangegaan met een Barendrechtse ondernemer die actief is op BTO, het Bedrijventerrein Oost; een gebied dat door de provincie ook wordt bekeken als mogelijke locatie voor windturbines.

CO2-neutraal

Het ‘Schetsplan Duurzaam Energiebeleid’ is door de gemeente Barendrecht opgesteld naar aanleiding van een motie van het CDA en GroenLinks. In het plan wordt onder meer beschreven wat de gemeente moet doen om in 2030 CO2-neutraal te zijn.
Er worden drie mogelijke oplossingsrichtingen geschetst.

Op hoofdlijnen komt dat neer op de volgende scenario’s:
a) veel zon en wind.
b) vooral veel zon met grote zonne-akkers in het open gebied ten zuiden van de bebouwing van Barendrecht.
c) inzetten op mogelijke, maar nog niet zekere toepassing van geothermie.

Realistische variant

“CO2-neutraal worden in 2030 is een ambitieus uitgangspunt dat goed aansluit op het SER Energieakkoord en de discussies over bijvoorbeeld uitvoering van het Klimaatvonnis”, stelde Hirdes in de commissievergadering. “Om met zekerheid het doel te kunnen halen is het noodzakelijk in te zetten op een ‘realistische variant’, waarbij (naast zon), windenergie als bewezen en relatief gemakkelijk inpasbare techniek een belangrijke rol speelt.
Wij bepleiten dan ook dat u kiest voor een zekere en realistische variant met combinatie van zon en windenergie en willen graag met u meedenken over de mogelijkheden en een goede inpassing van windenergie binnen dat scenario.”

Toetsingskader

Het ‘Toetsingskader Windenergie’ op basis waarvan de gemeente windprojecten wil gaan beoordelen, mag daarbij niet belemmerend werken. Hirdes: “Het toetsingskader benoemt een aantal criteria waarop windprojecten beoordeeld zullen worden, maar is daarin tegelijk vrij algemeen van opzet.
Als ontwikkelaar is het daardoor niet helder waarop je initiatief daadwerkelijk beoordeeld zal worden.
Een project kan op basis van het toetsingskader net zo goed afgewezen als goedgekeurd worden.
Het gaat dus uiteindelijk vooral om de politieke wil.
Vandaar dat wij u verzoeken uit te spreken dat windenergie een onderdeel van de Barendrechtse energiemix zal moeten zijn om de doelstellingen te halen.”

Samenwerking uitgangspunt

Over de concrete invulling op het Vaanplein wil Prodeon graag het gesprek aan. Hirdes: “Daarbij beseffen we dat een goede afstemming met de recreatieve functie van het gebied van groot belang is. In dialoog met de omgeving en met de gemeente kan naar participatie en de betrokkenheid van de omgeving gekeken worden. Wij staan voor een aanpak waarbij samenwerking het uitgangspunt is.”

Half oktober beslist de gemeenteraad van Barendrecht over zowel het ‘Toetsingskader Windenergie’ als het ‘Schetsplan Duurzaam Energiebeleid’.

< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »