English

20 december 2012: Project voor windmolens langs de N50 in de koelkast

Aanleiding

Prodeon heeft in 2008 in overleg met B&W van Kampen een verzoek gedaan tot aanpassing van het bestemmingsplan op locatie N50-zuid in Kampen om windenergie mogelijk te maken. Uit alle onderzoeken bleek de betreffende locatie zeer geschikt voor windenergie. In maart 2009 heeft de gemeenteraad het verzoek van Prodeon echter afgewezen, ondanks het feit dat de betreffende locatie concreet is benoemd in hun beleid. Het argument voor afwijzing is dat er “grote” maatschappelijke weerstand zou zijn tegen het betreffende initiatief. Echter bij de behandeling van de ingediende bezwaren in 2009 heeft geen enkel bezwaar stand gehouden en kan de maatschappelijke weerstand feitelijk niet onderbouwd worden. Dat was voor Prodeon een reden om naar de provincie te gaan. Die was altijd positief over het betreffende project en heeft in diverse notities aangeven dat het initiatief eventueel in aanmerking komt voor inpassing op basis van de Crisis- en Herstelwet. Echter, toen Prodeon daar een officieel verzoek toe deed besloot PS in december 2011 om niet over te gaan tot inpassing. Prodeon was het niet eens met besluiten van zowel gemeente als provincie en heeft die in april 2012 voorgelegd aan de Raad van State. Op 7 november was de zitting en op 19 december de uitspraak.

 

Uitspraken Raad van State

De Raad van State heeft beide besluiten beoordeeld en komt tot de volgende conclusies:

1.     Ook al worden in beleid van een gemeente concreet locaties voor windenergie genoemd, dan nog heeft een gemeenteraad de vrijheid om een verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan af te wijzen. Een gemeenteraad is daarbij ook niet gebonden aan provinciaal beleid. Ook aan het feit dat B&W positief waren over de ingediende plannen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de gemeenteraad is beslissingsbevoegd.

2.     De locatie is door de provincie in haar Structuurvisie niet opgenomen in kansrijk zoekgebied. Daarom dient rekening te worden gehouden met gebiedskenmerken ter plekke. De provincie weet voldoende aannemelijk te maken dat met realiseren van windturbines op de beoogde locatie de gebiedskenmerken niet worden behouden en versterkt. Ondanks het feit dat een locatie geschikt is voor windenergie, dan nog heeft de provincie de vrijheid om geen gebruik te maken van hun bevoegdheid op basis van de Crisis- en Herstelwet tot het opstellen van een inpassingsplan op de beoogde locatie.

 

Gevolgen

*        De locatie is geschikt voor windenergie, maar het is op dit moment onduidelijk of, wanneer en onder welke voorwaarden de gemeente en/of provincie wil mee werken aan aanpassing van het bestemmingsplan.

*        Ongeacht of een locatie geschikt is voor windenergie, zowel gemeenten als provincies blijken veel beleidsvrijheid te hebben om aanvragen voor aanpassing van een bestemmingsplan af te wijzen. De Crisis- en Herstelwet biedt hiervoor geen oplossing. Als een gemeente of provincie niet mee wil werken kan zij altijd wel een onderbouwing vinden om een verzoek af te wijzen. Dat is slecht nieuws voor initiatiefnemers. Zij zijn vanaf nu nog meer overgeleverd aan de grillen van gemeentelijke en/of provinciale besluitvorming.


Prodeon B.V

20121219_Uitspraak RvS Kampen.pdf
20121219_Uitspraak RvS Overijssel.pdf


< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »