English

27 mei 2016: College Emmen kiest onverwacht niet voor windturbines tuinbouwgebied: “Gemiste kans”

Drie locaties voor windenergie heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen deze week aangewezen. De locatie Tuinbouwgebied in Klazienaveen is door het gemeentebestuur afgewezen. “Onverwacht en een gemiste kans: het is een zeer geschikte locatie, betreft een lokaal initiatief en biedt kansen en een positieve uitstraling voor de tuinbouw”, meent Bert van der Sluis, directeur Prodeon, partner in het Tuindersinitiatief Windenergie Rundedal.

Prodeon werkt al enige tijd samen met een aantal tuinders in het gebied om een windproject van de grond te krijgen. De provincie Drenthe heeft Emmen opgedragen minstens 95,5 MW aan opgesteld windvermogen te realiseren in 2020. Daaraan ging een langdurig verzet van de gemeente vooraf. Na een uitgebreide en tijdrovende consultatie, stelt het college de gemeenteraad nu voor een besluit te nemen over de Structuurvisie Emmen Windenergie, waarbij drie locaties worden voorgesteld: Pottendijk (50,5 MW), Zwartenbergerweg (24 MW) en N34 (21 MW). Twee andere gebieden, waaronder het Tuinbouwgebied Klazienaveen, worden afgewezen.

Emmen laat kans schieten
Van der Sluis: “Daarmee laat het college van Emmen een waardevolle kans schieten. In het Tuinbouwgebied kunnen zeker 6 windturbines - ongeveer 18 MW - worden geplaatst. Daarmee kan een waardevolle bijdrage worden geleverd aan vergroening van het tuinbouwgebied: van groot belang om de Nederlandse tuinbouw concurrerend te laten blijven. Zowel het Deskundigenonderzoek (Hamstra-Post, 3 april 2016) dat in opdracht van de gemeente zelf is uitgevoerd als LTO Noord, de brancheorganisatie van de tuinbouw, onderschrijven de kansen voor de tuinbouw door de windturbines.”

Het plan van het Tuindersinitiatief voorziet er tevens in dat omwonenden en tuinders financieel kunnen participeren in het windpark en dat de opgewekte duurzame stroom gebruikt kan worden voor omwonenden en de tuinders. De tuinders hebben deze stroom nodig om te verduurzamen.

Onterechte argumenten
Het afwijzen van het gebied steekt des te meer omdat de argumenten van het college niet steekhoudend zijn. Het college noemt twee argumenten: in het zoekgebied zou een relatief hoog aantal gehinderden wonen binnen 1100 meter vanaf de turbines en het gebied zou van alle locaties het dichtste bij het Natura2000 gebied Bargerveen liggen.

Maar op die argumenten is veel af te dingen, blijkt onder meer uit het genoemde deskundigenonderzoek en uit het milieueffectrapport van juni 2015.

Het deskundigenonderzoek stelt vraagtekens bij het aantal gehinderden. Uit het milieueffectrapport blijkt namelijk dat dit voor 90% bedrijfswoningen in het tuinbouwgebied zelf betreft. De deskundigen onderschrijven dat voor deze bedrijfswoningen een ander ‘hinderprofiel’ geldt dan voor reguliere woningen. Het gebied is immers vanwege WKK-installaties, pompen, koelhuizen en vrachtverkeer afwijkend van een gewone woonwijk. Van der Sluis: “In het milieueffectrapport zijn in een raming van het aantal gehinderden voor de tuinbouw ten onrechte de bedrijfswoningen meegeteld – zijnde zo’n 90% van het aantal veronderstelde gehinderden. Ondanks de opmerkingen in het deskundigenrapport, houdt het college daar geen rekening mee. Ook LTO Noord heeft de gemeente hierop al eerder gewezen.”

Natuur: niet afwijkend
Wat de nabijheid van het Natura2000-gebied betreft, verwijst Van der Sluis opnieuw naar het milieueffectonderzoek van juni 2015: “Dat beschrijft dat het Tuinbouwgebied qua effecten op kwalificerende vogelsoorten niet afwijkt van een aantal andere mogelijke locaties voor windenergie; ook locaties die nu wel door het college zijn aangewezen – er is dus geen reden dit argument alleen voor het Tuinbouwgebied te gebruiken. Bovendien wordt in het milieueffectonderzoek geconstateerd dat, mocht het al nodig zijn, mitigerende maatregelen goed mogelijk zijn.”

Verzoek aan de gemeenteraad
Prodeon zal, samen met alle betrokken tuinders, de gemeenteraad van Emmen vragen het Tuinbouwgebied alsnog aan te wijzen als locatie voor windenergie.

< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »