English

25 februari 2016: Notitie Reikwijdte en Detail voor Windpark Deil ter inzage

De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) van Windpark Deil in behandeling genomen. Belanghebbenden kunnen hier zienswijzen op indienen. Op 10 maart is een inloopavond gepland.

De notitie NRD ligt ter inzage tot 31 maart 2016. In de NRD wordt beschreven welke onderzoeken gedaan zullen worden voor de milieu effectrapportage (m.e.r.).

Op 10 maart houden gemeenten en de ontwikkelaars (Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen, Prodeon, Yard en Raedthuys) een inloopavond waar geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de inhoud van de notie en van de participatiemogelijkheden rond het windpark. De avond wordt gehouden in De Rotonde in Enspijk van 19-21 uur.

Opstellingen vergeleken
De intentie is bij knooppunt Deil een windpark te realiseren van 9 tot 11 windturbines. In de m.e.r. worden verschillende opstellingen met elkaar vergeleken op basis van een aantal milieueffecten zoals geluidhinder, slagschaduw, ecologische effecten en gevaar voor de omgeving. In de NRD wordt beschreven welke onderzoeken worden gedaan en welke gegevens daar uit komen en hoe die met elkaar vergeleken zullen worden. De NRD is dus erg bepalend voor de uitkomsten van de m.e.r. Iedereen die wensen heeft ten aanzien van de onderzoeken, kan hiertoe een zienswijze bij de gemeente Geldermalsen of Neerijnen indienen.

Participatie en lid worden
Op de avond wordt door de burgerwindcoöperatie ook informatie gegeven over de mogelijkheden te participeren in het windpark. Nu al staat de mogelijkheid open om lid te worden van de coöperatie en mee te investeren in de ontwikkeling. Zo kan men deelnemen aan overleg over hoe de ontwikkeling plaatsvindt en welke extra kansen in het gebied worden meegenomen en hoe daar een bijdrage aan te leveren. Thema’s die aan de orde komen zijn: asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen, natuurontwikkeling, natuureducatie en recreatie. Bezoekers kunnen ook thema’s aandragen die in het gebied rond de windmolens van belang zijn. Zie voor meer de ‘ontwikkelagenda Windpark Deil’` op de website van Betuwewind.

Bron: artikel op de website van Betuwewind: http://www.betuwewind.nl/m-e-r-ontwerp-tot-31-maart-2016-ter-inzage/

< Terug naar nieuws
English

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »