English

Missie

Energieproductie is één van de belangrijkste veroorzakers van CO2-uitstoot en daarmee een belangrijk onderwerp in de discussies over klimaatverandering. Duurzame energie, ook wel energie uit hernieuwbare bronnen (water, wind, zon en biomassa), is minder belastend voor het milieu. Daarnaast maakt het ons minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen, politiek instabiele landen en biedt het kansen voor nieuwe werkgelegenheid.

Ook in Nederland zijn verschillende mogelijkheden voor duurzame energie. Deze mogelijkheden verschillen niet alleen sterk in kostprijs van de geproduceerde energie maar zijn vaak, door het innovatieve karakter of onderschatting van de complexiteit, ook financieel niet zonder risico.

Prodeon ontwikkelt, exploiteert en adviseert over duurzame energieprojecten. De missie van Prodeon is "Het leveren van een bijdrage in de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland met de focus op windenergie op land."

Sinds 2004 is Prodeon onder andere betrokken geweest bij diverse initiatieven voor windenergie en biogas, zowel met stortgas als door co-vergisting. Ook energie uit zon, ziet Prodeon als een belangrijke potentiële bron voor duurzame energie.

English
WindBiogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »