English

Ontwikkeling

Voor de ontwikkeling van een rendabel windpark is het belangrijk dat alle daarvoor benodigde elementen goed op elkaar afgestemd worden zoals:

  • Wat is de beste turbine voor de betreffende locatie?
  • Wat willen de grondeigenaren?
  • Hoe kunnen we omwonenden en het lokale bedrijfsleven betrekken?
  • Wat is belangrijk voor gemeente en provincie om mee te werken aan vergunningverlening?
  • Zijn er beperkingen te verwachten m.b.t. natuurwaarden, archeologie, geluid, slagschaduw, veiligheid?
  • Welke veranderingen zijn te verwachten m.b.t. de subsidies voor duurzame energie?
  • Wat zijn de consequenties voor civiele en elektrische infrastructuur?
  • Hoe wordt het park gefinancierd?
  • Wat is een de meest passende juridische structuur?

Prodeon ontwikkelt projecten waarbij vooral gekeken wordt naar de samenhang van al deze elementen. Doel daarbij is om te komen tot een zo laag mogelijk kostprijs van de geproduceerde elektriciteit, omdat daarmee de kansen voor een duurzaam project met rendement het grootst zijn.

English
Biogas Zon

Feiten en fabels

Is energie uit zonnepanelen goedkoper dan energie geproduceerd met windmolens?

Meer »