Prodeon

Prodeon staat voor PROjectorganisatie voor Duurzame EnergieOpwekking in Nederland. De doelstelling van Prodeon is bijdragen aan de groei van duurzame energie. Dat kan zowel in de ontwikkelingsfase als voor de financiering als in de exploitatiefase. Wij zijn gespecialiseerd in windprojecten op land en in biogas. Energie uit zon heeft onze bijzondere aandacht omdat wij daar een belangrijke rol in de toekomstige energievoorziening voor zien.

Ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie vraagt om specifieke kennis. Ieder project is anders en vraagt om maatwerk. Prodeon is een kleine organisatie en zoekt voor de duurzame initiatieven waar zij bij betrokken is, samenwerking met andere partijen die kunnen bijdragen aan het sterker maken van die specifieke projecten en/of het oplossen van specialistische vraagstukken.

Lokale betrokkenheid van grondeigenaren, bedrijfsleven en omwonenden is een belangrijk uitgangspunt. Ook samenwerking met gemeentelijke en provinciale overheden ziet Prodeon als een belangrijke succesfactor. Via de branche-organisatie NWEA probeert Prodeon ook op landelijk niveau haar steentje bij te dragen aan de groei van duurzame energie in Nederland.

missie

Energieproductie is één van de belangrijkste veroorzakers van CO2-uitstoot en daarmee een belangrijk onderwerp in de discussies over klimaatverandering. Duurzame energie, ook wel energie uit hernieuwbare bronnen (water, wind, zon en biomassa), is minder belastend voor het milieu. Daarnaast maakt het ons minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen, politiek instabiele landen en biedt het kansen voor nieuwe werkgelegenheid.

Ook in Nederland zijn verschillende mogelijkheden voor duurzame energie. Deze mogelijkheden verschillen niet alleen sterk in kostprijs van de geproduceerde energie maar zijn vaak, door het innovatieve karakter of onderschatting van de complexiteit, ook financieel niet zonder risico.

Prodeon ontwikkelt, exploiteert en adviseert over duurzame energieprojecten. De missie van Prodeon is Het leveren van een bijdrage in de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland met de focus op windenergie op land.”

Sinds 2004 is Prodeon onder andere betrokken geweest bij diverse initiatieven voor windenergie en biogas, zowel met stortgas als door co-vergisting. Ook energie uit zon, ziet Prodeon als een belangrijke potentiële bron voor duurzame energie.

project aanpak

Om een project voor duurzame energieproductie te kunnen realiseren is samenwerking nodig met diverse partijen. Het begint met een stuk grond waarop een installatie mag worden gebouwd. Daarvoor is samenwerking nodig met grondeigenaren en een gemeente die een vergunningsaanvraag in behandeling wil nemen. Voor de vergunningsaanvraag dienen diverse zaken te worden onderzocht (bijvoorbeeld: geluidsemissies, effecten voor flora en fauna), waarvoor specialistische bureaus worden ingehuurd. Daarnaast is het realiseren van lokaal draagvlak een cruciaal onderdeel in de vergunningsprocedure.

Voor de verdere ontwikkeling dienen contracten te worden gesloten voor aankoop, bouw en onderhoud van de installaties. Daarnaast dient de civiele en elektrische infrastructuur te worden aangelegd en is een energiecontract nodig voor verkoop van de geproduceerde energie. Uiteraard dient alles goed te worden verzekerd.

Nadat ook eventueel benodigde subsidie is verkregen en het project fiscaal is geoptimaliseerd, kan het businessplan worden geschreven en de financiering worden geregeld. De bank kan een gedeelte inbrengen als vreemd vermogen. Een substantieel deel zal als risicokapitaal moeten worden ingebracht. Soms wordt daarbij risicokapitaal van externe partijen aangetrokken.

Bezoek ons

Rietveldstraat 14 (1e etage)
8013 RW Zwolle

Postadres

Rietveldstraat 14 (1e etage)
8013 RW Zwolle